Associació de Propietaris del Montseny

La principal finalitat és la d’agrupar la propietat del conjunt del massís, per la defensa dels interesos comuns.

L’Associació de Propietaris del Montseny té com a objectiu principal agrupar els propietaris del massís per unir esforços i fer surar noves oportunitats que assegurin la continuïtat del medi i la vida al Montseny.

L’associació és oberta a totes les propietats en sòl rústic, indiferentment de la seva grandària, doncs els problemes i reptes als que els propietaris ens hem d’enfrontar són comuns per a tothom. Els descendents directes també sou convidats a associar-vos perquè cal assegurar el relleu generacional en la gestió de les finques amb la implicació dels més joves que sou la saba nova de l’associació.

L’associació es va constituir a Viladrau el 30 de gener 2009

Objectius

Els estatuts de l’APM defineixen els objectius de l’associació en quatre grans punts:

Agrupar

Agrupar la propietat per posar en valor el patrimoni humà i natural del massís.

Fer efectiva

Fer efectiva la planificació i potenciar la gestió agrària – forestal del massís.

Representar

Representar els interessos comuns de la propietat davant de les administracions públiques i organitzacions privades.

Difondre

Difondre els beneficis socials, econòmics i ambientals de la gestió durable dels recursos del massís

Fonaments

De la mateixa manera els seus fonaments es poden resumir en:

Suport i recolzament a la propietat

Independència en la decisió

Solidesa en la gestió

Autonomia econòmica

Missió intergeneracional

Innovació en la manera de fer

Carta de Benvinguda del President

Des de la seva fundació el principal objectiu de la Associació de Propietaris del Montseny ha sigut la defensa dels drets de tots els propietaris de finques rústiques del Montseny; així com treballar per a que les nostres finques puguin tenir una viabilitat que ens permeti, no només una just rendiment econòmic sinó també poder transmetre-les als nostres continuadors i/o hereus seguint generant estima i il·lusió.

Les dificultats, com sempre,  estan per ser vençudes. Ara, especialment la complexitat i pressió extenuant de les normatives, la burocràcia, el no remunerat i mal anomenat us públic de les nostres finques (realment es una invasió freqüentíssima)  i la manca de rendiment son els eixos claus sobre els que treballem.

Així, a mes a mes d’impulsar la gestió forestal amb una economia fonamentada en els productes tradicionals del bosc (fusta, llenya, fruits, etc..) treballem per a afegir ingressos derivats del beneficis que els nostres boscos aporten a la societat (Fixació de CO2, recursos hídrics, visitants , preservació de la biodiversitat, etc.). Una feina complexa, però que des de l’APM estem treballant intensament. Es tracta doncs, de ressituar el sector primari (agrícola, ramader i forestal) en el Montseny, aprofitar oportunitats en el sector terciari i transformar en ingressos els beneficis que aportem a la societat.

Es remarcable també, que representants de la propietat son membres per primer cop de la Junta Rectora del Parc del Montseny. Un èxit, que tot i estar en notable minoria, ens permet influir en la  redacció del futur Pla de Protecció del Montseny.  Som conscients de la importància d’aquest Pla de protecció. Pot afectar profundament a les nostres finques, especialment per la forta influencia del pensament urbà (que te una gran influència a l’administració i hi forma part majoritària) que el pot contaminar. Estarem ferms amb la defensa del territori des del propi territori.

En paraules del nostre anterior President, En Francisco de Puig, “El concepte de la propietat privada no està de moda avui en dia. I tot i així, la propietat privada representa el 85% de la superfície del Montseny i els nostres aproximadament, 405 associats representen la major part d’aquesta superfície. Els nostres associats que han de suportar la carrega de la conservació de l’entorn natural de massís del Montseny es mereixen el suport i el reconeixement de la societat”. Seguim doncs en aquest tasca estant com a Associació al costat dels associats.

No vull acabar aquesta carta sense fer un reconeixement per al primer President i principal impulsor de la Associació de Propietaris del Montseny, En Josep Mataró i Clopès ja que va ser ell qui la va posar en marxa i que continua donant un suport molt gran a aquest important projecte que intentem tirar endavant dia a dia amb la ajuda de tots els associats.

Cordialment:

Carles Masvidal