Contacta amb nosaltres ja que et podrem sol·licitar l’adhesió al Pla Conjunt i gaudir dels avantatges de tenir la teva finca ordenada a les següents poblacions:. :

Arbúcies:

La Garriga:

Campins:

Sant Pere de Vilamajor  (en redacció)

Instruments d’ordenació forestal

Els instruments d’ordenació forestal engloben diverses figures d’ordenació en la
planificació forestal:

 • Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF, finques superiors a 25 hectàrees).
 • Pla simple de gestió forestal (PSGF, finques inferiors o iguals a 25 hectàrees).
 • Pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt (PTGMFc, planificació forestal conjunta).

Aquests últims cal que els redacti una Associació de Propietaris amb l’objecte que
tots els propietaris amb finques petites si puguin adherir i disposin del seu propi
Pla de Gestió amb les mateixes avantatges que una finca mes gran.

Quins avantatges comporta tenir un IOF aprovat

 • Conèixer els límits i les superfícies. El Pla tècnic de gestió i millora forestal va
  acompanyat d’un plànol topogràfic, a escala 1:5.000, amb els límits marcats. Si ho
  voleu, també podeu imprimir el límit de la vostra finca sobre foto aèria.
 • Millora de la fiscalitat
  – Exempció del 95% de l’Impost patrimonial.
  – Exempció del 95% en l’Impost de successions.
  – Exempció del 75% en l’Impost de donacions.
  – Exempció en l’IRPF en relació a les subvencions concedides en favor de
  l’explotació forestal amb instrument d’ordenació forestal aprovat.
  – Benefici fiscal en l’IRPF dins el règim d’estimació objectiva, en aplicació del
  coeficient reductor de 0,80.
  – Exempció de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega (IBI).
 • Prioritat en l’atorgament de subvencions per a la realització de treballs
  forestals.
 • Facilitat en els permisos d’aprofitament. Totes les actuacions planificades tenen
  el permís per a dur-les a terme, només cal comunicar al Centre de la Propietat
  Forestal l’inici de les actuacions amb una antelació prèvia de deu dies. També cal
  comunicar els aprofitaments de fusta o llenya per a consum propi. Els avisos tenen
  una vigència d’un any; passat aquest període de temps, si no s’han executat les
  actuacions de forma total o parcial, caldrà comunicar de nou l’inici de les
  actuacions al Centre de la Propietat Forestal. Únicament les finques amb Pla
  tècnic de gestió i millora forestal aprovat poden acollir-se a una assegurança
  contra incendis.
 • Accés a la certificació forestal. Aquest és un instrument que garanteix i
  demostra al consumidor que la fusta o qualsevol producte forestal (suro, resines…)
  procedeix d’un bosc gestionat de forma sostenible. El compliment dels requisits de
  la certificació és avaluat per una auditoria externa sobre la base d’estàndards
  reconeguts internacionalment. Només poden accedir les finques que disposin de
  Pla tècnic de gestió i millora forestal aprovat.
 • Assegurança de responsabilitat civil gratuïta (que disposa el Centre de la
  Propietat Forestal). Facilitat per a realitzar rompudes o transformació a
  pastures. Si no es disposa de Pla i la superfície és superior a 1 ha, caldrà fer un
  projecte i un pla de conservació de sòls, molt més complex i costós que el propi
  Pla de gestió.

Assegurança forestal de responsabilitat civil

La progressiva i creixent freqüentació dels boscos per part de terceres persones per
motius diversos -recol·lecció de bolets i fruits, excursionisme, ciclisme o fins i tot esports
de motor- ha convertit la responsabilitat civil objectiva en un risc important sobre la
propietat, que ja ha causat més d’un ensurt. Pel aquest motiu, es va posar en
funcionament aquesta assegurança, que ha donat bons resultats. La determinació de la
contractació es va fer considerant que una pòlissa individual d’aquest tipus suposaria un
cost molt elevat per a cada propietari.

Per això, l’any 2006 el Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal acordà la
contractació d’una assegurança dirigida a cobrir la responsabilitat civil objectiva
derivada de la propietat, és a dir, els danys per accident que poder sofrir terceres
persones dins de finques amb Pla tècnic de gestió i millora forestal.

L’assegurança cobreix la responsabilitat civil derivada de la propietat per preservar el
propietari, com a responsable objectiu dels sinistres ocorreguts en l’àmbit de la seva
propietat. Aquesta teoria jurídica ha estat la que ha fet reflexionar en favor de la propietat
forestal, que és qui té el deure de suportar tota una sèrie d’immissions a la seva propietat
que afavoreixen l’interès col·lectiu.

La pòlissa pal·lia, en part, el sistema de protecció limitat de la propietat privada forestal
davant la protecció de l’interès social col·lectiu del medi ambient, interès mediambiental
que, d’altra banda, queda garantit amb la figura del Pla tècnic de gestió i millora forestal o
Pla simple de gestió forestal, instruments indispensables per poder gaudir del benefici de
la cobertura de l’assegurança.

Informació treta de la web del Centre de la Propietat Forestal:
Ho podeu veure a la pàgina del Centre de la Propietat Forestal:

https://cpf.gencat.cat/ca/inici