L’Associació de Propietaris del Montseny participa el 15/03/2018 en el programa MeteoMauri de Catalunya R.

En aquest enllaç, podeu escoltar l’entrevista:

http://www.ccma.cat/audio/embed/995478

Jornada bosc indústria- Economia Circular a Catalunya.

Amb la intenció de dinamitzar la gestió forestal de Catalunya, OLLER va organitzar, el passat 20 de febrer, la  jornada “Bosc – Indústria. Economia Circular a Catalunya”. Aquesta trobada va comptar amb les intervencions de Rafel Catafal, de l’Associació de Propietaris Forestals del Montseny -que va presentar l’Associació i les seves necessitats- del Director General d’OLLER, Joan Puig -qui va fer una aproximació a un full de ruta de futur sostenible, presentant mercats vitivinícoles d’arreu del món i infraestructures industrials vinculades al suro- i una intervenció de  Francisco Carvalho, d’Amorim Florestal Mediterraneo. Les jornades, que van comptar també amb la presència d’autoritats de la Diputació de Girona i Barcelona, i Alcaldes, van concloure amb una visita a les instal·lacions de Cassà de la Selva.

Atentament,

Associació de Propietaris del Montseny.

SUBVENCIONS per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2018

Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 28/02/2018
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel titular o representant legal a qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d’Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d’Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació de les normes que la regulen.


Documents addicionals:

Conveni de col·laboració i Cooperació entre La Diputació de Girona i l’Associació de Propietaris del Montseny per a l’impuls de la gestió agroforestal sostenible.

20 desembre 2017

L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre la Diputació de Girona, com a institució co-gestora del Parc del Montseny i l’Associació de Propietaris del Montseny, com a representant dels propietaris associats, d’acord amb el que estableixen els seus estatuts, per impulsar la gestió agroforestal compatible amb la conservació dels valors naturals en el massís del Montseny i especialment dins l’àmbit del Pla Especial del Parc.

El Pla de treball inicial es establir un model de gestió forestal que doni, en la mesura del possible, una major resiliència a les suredes davant els atacs del corc, els efectes del canvi climàtic i el risc d’incendi forestal, cercant alhora la màxima rendibilitat econòmica de l’aprofitament surer de finques amb suredes al vessant Gironí del PN del Montseny.

Assegurança forestal de responsabilitat civil

La progressiva i creixent freqüentació dels boscos per part de terceres persones pels motius més diversos –recol·lecció de bolets i fruits, excursionisme, ciclisme i fins i tot esports de motor– ha convertit la responsabilitat civil objectiva en un risc important sobre la propietat, que ja ha causat més d’un ensurt. Per aquest motiu es va posar en funcionament aquesta assegurança, que ha donat bons resultats. La determinació de la contractació es va fer considerant que una pòlissa individual d’aquest tipus suposaria un cost molt elevat per a cada propietari.


Per aquests motius, des de l’exercici 2006 i per decisió del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal es va acordar la contractació d’una assegurança enfocada a cobrir la responsabilitat civil objectiva derivada de la propietat, és a dir, els danys per accident que poden sofrir terceres persones dins les finques amb PTGMF.

L’assegurança cobreix la responsabilitat civil derivada de la propietat per preservar el propietari, com a responsable objectiu dels sinistres ocorreguts en l’àmbit de la seva propietat. Aquesta teoria jurídica ha estat la que ha fet reflexionar en favor de la propietat forestal que té el deure de suportar tota una sèrie d’immissions a la seva propietat que afavoreixen l’interès col·lectiu. Aquesta pòlissa pal·lia, en part, el sistema de protecció limitat de la propietat privada forestal davant la protecció de l’interès social col·lectiu del medi ambient, interès mediambiental que, d’altra banda, queda garantit amb la figura del PTGMF o bé del PSGF, instruments indispensables per poder gaudir del benefici de la cobertura de la pòlissa.

Característiques bàsiques de l’assegurança

Companyia: MAPFRE

Objecte de l’assegurança: Responsabilitat civil objectiva derivada de la propietat planificada, exclosa la responsabilitat derivada de qualsevol explotació empresarial.

Abast principal de l’assegurança:

1. Responsabilitats exigibles a l’assegurat/da en condició de propietari/ària, arrendatari/ària o usufructuari/ària dels terrenys forestals i edificacions existents a la finca planificada, és a dir, de finques forestals amb un IOF aprovat i vigent.

2. Responsabilitats exigibles a l’assegurat/da en condició de propietari/ària, arrendatari/ària o usufructuari/ària de línies d’alta i baixa tensió i transformadors existents a la finca planificada, és a dir, de finques forestals amb un IOF aprovat i vigent.

3. Responsabilitats exigibles a l’assegurat/da en condició de propietari/ària, arrendatari/ària o usufructuari/ària d’embassaments, canals i sèquies, basses i similars, existents a la finca planificada, és a dir, de finques forestals amb un IOF aprovat i vigent.

4. Responsabilitats exigibles a l’assegurat/da en condició de propietari/ària, arrendatari/ària o usufructuari/ària, durant l’execució de treballs forestals, amb mitjans propis, contemplats a l’IOF aprovat i vigent.

Riscos exclosos

Queden excloses les responsabilitats derivades de:

1. Qualsevol activitat empresarial que el/la titular de finca forestal realitzi a la finca.

2. Qualsevol responsabilitat derivada de danys produïts per incendi a masses forestals.

3. Qualsevol responsabilitat derivada de danys produïts per l’ús i circulació de vehicles a motor, propietat del titular de la finca forestal o dels seus familiars.

4. Les que han de ser objecte de cobertura mitjançant assegurança obligatòria.

5. Qualsevol responsabilitat derivada de danys produïts per animals, propietat del titular de la finca forestal i dels seus familiars.

6. Fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva.

7. Danys genètics.

8. Danys per fets de guerra civil o internacional, motí o revolta popular, terrorisme, terratrèmols i inundacions i d’altres esdeveniments extraordinaris.

9. Danys que tinguin el seu origen en la infracció o incompliment voluntari de les normes que regeixen l’objecte de l’assegurança.

10. Responsabilitat civil decennal dimanant de l’article 1.591 del Codi civil, i responsabilitats exigides pels articles 17.1 a i b de la Llei d’ordenació de l’edificació.

11. Multes, penalitzacions i sancions.

12. Per obligacions assumides en virtut de contractes, pactes o acords que no procederien si aquests no existissin.

13. La contaminació del sòl, les aigües i l’atmosfera, excepte quan la causa sigui sobtada, accidental i no prevista ni esperada per l’assegurat/da.

Així mateix, resten exclosos els danys per contaminació mediambiental gradual. S’entén per contaminació d’aquest tipus qualsevol descàrrega, dispersió, vessadures o escapaments de fums, vapors, sutge, líquids, gasos o sòlids, substàncies residuals i d’altres contaminants o pol·lucionants, o substàncies, sempre que es trobin en estat sòlid, líquid o gasós, sobre la superfície o penetrant dins del sòl, a l’atmosfera o aigua superficial o subterrània, que comença o acaba dins d’un període de temps superior a 72 hores.

Condicions particulars

Suma assegurada: 1.200.000 € per sinistre i límit anual de 2.400.000 €.
Sublímit per víctima: 450.000 €.
Franquícia general: 150 € per sinistre.

Altres consideracions

· Els diferents assegurats tindran la consideració de tercers entre ells.

· La defensa judicial queda exclosa, i el prenedor i l’assegurat/da poden acceptar la seva defensa per advocats/des de l’asseguradora adjudicatària o triar el/la seu/va advocat/da amb un límit per a la defensa de 6.000 €.

· L’assegurat/da ha de prestar la seva col·laboració i ha d’atorgar poders per a plets que siguin necessaris a favor dels/ de les procuradors/res designats/des.

· Queda exclosa qualsevol responsabilitat derivada de danys produïts per incendi, a masses forestals.

Data d’actualització: 30/06/2017

Jornada La bioeconomia en el sector forestal. Incentius

Us remetem el present per a la vostra informació.

Els temes que es tractaran a la jornada poden ser del vostre interès:

  • ·         Situació i expectatives del sector de la biomassa
  • ·         Situació i expectatives de la indústria de la fusta
  • ·         El potencial econòmic del sector surer a Catalunya: reptes i oportunitats
  • ·         Situació i expectatives de la propietat forestal

La Jornada es durà a terme a l’ ESCOLA FORESTAL SANTA COLOMA DE FARNERS, el proper dia 22 de novembre d’ enguany,  de les 9,00h a les 13,00h.

Cartell jornada

Taula de preus de la fusta (Vic, 21 d’octubre de 2017)

Benvolguts/es us adjuntem la taula de preus de la fusta a la llotja de Vic del passat dissabte.

Restem a la seva disposició.

Associació de Propietaris del Montseny.

Taula de preus

Prova pilot de regulació de l’accés en vehicle privat a Santa Fe de Montseny

Els caps de setmana del 28 i 29 d’octubre, el dimecres 1 de novembre (Tots Sants) i el cap de setmana del 4 i 5 de novembre es realitzarà una prova pilot de regulació de l’accés en vehicle privat.

La prova pilot es realitzarà a la carretera BV-5114 entre Campins i Santa Fe. No es tallarà el trànsit d’accés rodat a la vall de Santa Fe, sinó que, en arribar a Campins, s’informarà els vehicles de l’estat dels aparcaments a Santa Fe i es convidarà els visitants a fer ús del transport públic habilitat, atesa la dificultat evident de poder estacionar. Així doncs, es podrà deixar el vehicle privat a l’aparcament que es condicionarà a Campins (carretera BV-5114, PK 5).

S’acondicionarà aparcament per a 500 vehicles a un preu de dos euros i l’ús de l’autobús serà gratuït. Cal advertir que els vehicles mal estacionats o estacionats fora de les zones d’aparcament especialment condicionades al llarg de la carretera BV-5114 i als entorns de la vall de Santa Fe podran ser sancionats per l’autoritat competent i fins i tot ser retirats per la grua si dificulten greument l’accés de persones i altres vehicles correctament estacionats.

Passejada per la natura al Montseny

EL MARTI BOADA ( http://martiboada.cat/)ENS ACOMPANYA A LA PASSEJADA PER LA NATURA I LA GESTIÓ FORESTAL AL MONTSENY

La tasca pedagògica de Martí Boada en l’àmbit de l’educació ambiental va començar l’any 1978, amb l’engegada de «Natura de Can Lleonart», al Parc Natural del Montseny.

El Gremi Fusta i Moble amb la col.laboració de FOAGMA (familia Mataró) i el Parc Natural del Montseny (Diputació de Barcelona), organitza dins de la Setmana de la fusta de Catalunya 2017, jornada Monogràfica, el mati del 29 d’octubre, recorregut   “passeja per la natura-itinerari temàtic forestal al Montseny“.

Premi Anell  de la Fusta 2015 a la modalitat de Gestió del Bosc, (http://elcorraldelmataro.com/descripcio.html) i   que  pertany  a l’escola del bosc de la casa de colònies -aula natura  ” El Corral de Mataró”  , situada dins la finca agro-forestal de ” El Mataró de Cerdans”, municipi d´Arbùcies en  el  Parc Natural del Montseny,  Reserva de la Biosfera.

Acompanyats per un membre de la família propietària de la finca, esta previst:

Programa:

10,00 h. trobada a Coll de Revell  sortida 202 C-25 Eix Transversal

10,15 h. benvinguda per part del tècnic coordinador de la jornada i la propietat a l´entrada del itinerari

descripció de l’activitat

durada  entre 2,00/2,50 hores

13,00 h.  fi de la jornada

Setmana del bosc a Sant Celoni (4-15 d’octubre)

Benvolguts/es,

Us enviem al document adjunt el tríptic informatiu  de la III Setmana del Bosc. Us animem a participar-hi ja que inclou activitats per tots els públics.

Moltes gràcies

Tríptic III Setmana del bosc