AVÍS LEGAL
Associacio de propietaris del Montseny
últimes noticies

El present web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general dels usuaris a la informació, les activitats i els serveis diversos, propis o de tercers, de l’Associació de Propietaris del Montseny.

L’ús d’aquest web està subjecte a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. L’accés a aquest lloc web i l’ús dels materials que conté implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. L’ús d’algun dels espais o els serveis continguts en el web pot estar subjecte a condicions particulars d’ús.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, es posa a la seva disposició la informació corresponent a les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest web, així com els aspectes legals a tenir en compte.

1. Identificació de l’entitat

L’associació de Propietaris del Montseny es va constituir a Viladrau el 30 de gener 2009 i va ser registrada com a tal a Direcció General d’Entitats Jurídiques a l’abril 2009. El domicili està fixat al Centre Cultural Europeu de la Natura, c/Migdia 1, 17406- Viladrau.

2. Condicions d’ús

2.1. L’usuari es compromet a utilitzar el web i els serveis a la seva disposició de la manera i en els terminis establerts, mitjançant l’acceptació de les condicions generals. L’usuari s’obliga a no utilitzar el web i els serveis amb finalitats il·lícites i/o contràries al contingut del present avís legal, lesives de drets i/o interessos de tercers, o que, de tota manera, puguin danyar o impedir el correcte funcionament del web o els continguts que s’ofereixen actualment o en un futur.

2.2. Aquest web conté materials elaborats per L’associació de Propietaris del Montseny amb finalitats únicament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. De la mateixa manera, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense avís previ.

2.3. Els enllaços o els links que conté aquest web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers, sobre els quals L’associació de Propietaris del Montseny no exerceix cap tipus de control. Per la qual cosa, L’associació de Propietaris del Montseny declina qualsevol responsabilitat respecte als continguts i l’estat d’aquests webs, i l’accés a través d’aquest web tampoc implica que L’associació de Propietaris del Montseny en recomani o aprovi els continguts.

3. Garanties i Responsabilitats

3.1. L’associació de Propietaris del Montseny no garanteix l’accés continuat als continguts de la seva pàgina web; ni l’absència de virus i/o d’altres components nocius en el web o en el seu servidor, ni la correcta visualització o descàrrega que pugui ser impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a la Associació.

3.2. La Associació exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, d’interrupcions o de desconnexions en el sistema per motius aliens al seu control, així com dels possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l’accés al lloc web. Per tant, l’accés i la navegació per la nostra pàgina web es fa sota la responsabilitat de l’usuari.

4. Drets de propietat intel·lectual
© 2009-2011 L’associació de Propietaris del Montseny. Tots els drets reservats.

4.1. La totalitat del contingut d’aquest web (textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors) o qualsevol altre element, la seva estructura i el seu disseny, la selecció i la manera de la presentació dels materials inclosos i els programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual, titularitat de L’associació de Propietaris del Montseny o, si escau, dels seus llicenciadors, els quals l’usuari d’aquest web ha de respectar.

4.2. Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, la distribució, la cessió a tercers, la comunicació pública i la transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest web (incloent-hi textos, dades, gràfics, sons, vídeos, imatges i logotips), sense el consentiment previ i exprés de L’associació de Propietaris del Montseny, llevat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no perjudiqui els drets reconeguts a la Associació per la legislació vigent. L’incompliment d’aquesta obligació pot constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

4.3. Les reclamacions que pugin interposar els usuaris en relació amb els possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, s’hauran de dirigir a la següent adreça de correu electrònic: info@apmontseny.com.

5. Protecció de dades

5.1. A l’efecte del que disposa a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L’associació de Propietaris del Montseny informa l’usuari que les dades personals lliurades en qualsevol moment i de manera voluntària a la nostra Associació o a qualsevol dels nostres membres, s’inclouran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, el qual s’ha creat i es manté sota responsabilitat de la Associació, i que seran tractades amb l’exclusiva finalitat de respondre a les qüestions planejades.

Amb la finalitat que la informació dels nostres fitxers estigui actualitzada i no contingui errades, demanen a l’usuari que ens comuniqui, al més aviat possible, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i la Associació es reserva el dret a excloure dels serveis registrats tot usuari que hagi donat dades falses, sense perjudici d’altres accions que legalment corresponguin.

L’associació de Propietaris del Montseny es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial. Així mateix, informem que s’han adoptat les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals s’exposen, tot això, d’acord amb el contingut de l’article 9 de la LOPD i del capítol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el nou Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades personals.

5.2. En relació amb les dades recollides de la manera prevista en els apartats anteriors, si fos necessari, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, de rectificació o de cancel·lació de dades i oposició, així com el dret de revocar el consentiment prestat per la cessió de les seves dades. L’usuari podrà exercitar tals drets o, si s’escau, per qui el representi, per mitjà de l’enviament d’un missatge electrònic a info@apmontseny.com o d’una carta escrita i signada a l’adreça següent:
Associació de Propietaris del Montseny
Cultural Europeu de la Natura,
c/Migdia 1
17406- Viladrau

La sol·licitud haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’usuari i el contingut concret del dret que s’exercita.

5.3. L’associació de Propietaris del Montseny no utilitza "cookies" buides per accedir a informació relativa als usuaris del seu web. No obstant això, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l’ús de "cookies" buides.

6. Durada i modificació

L’associació de Propietaris del Montseny es reserva el dret a modificar i/o a actualitzar els terminis i les condicions establertes en aquest web, així com els seus continguts, de manera que la vigència temporal d’aquestes condicions restarà limitada al temps de la seva exposició.